فروشگاه های شرکت تعاونی شمس

شما میتوانید جهت اطلاع از آخرین اخبار و رویداد های شرکت تعاونی شمس با ما درارتباط باشید .

فروشگاه های شرکت تعاونی شمس
فروشگاه های شرکت تعاونی شمس

در سـال 1373 بـذری بـا نیتـی مقـدس به‌نـام تعاونـی مصرف، از اندیشـه انســـانی والا در جهـت اعتلای دو هـدف مهـم در نیـروی هوایی ارتش جمهـوری اسـلامی ایـران کاشـته شـد که بعدهـا بـا شـهادت آن بزرگوار به‌نـام خـودش شـهید سرلشگر منصور سـتاری (شـمس) نام‌گذاری شـد.
هـدف اول: تأمیـن و ایجـاد تسـهیلات لازم جهـت برطـرف کـردن نیازمندی‌هـای مصرفـی کارکنـان و خانـواده محتـرم آنهـا کـه رهاورد آن آرامـش خیـال و دوری از دغدغـه‌های تجـاری و بـازار و در نتیجه حفـظ و ارتقـای روحیـه و نهایتاً تقویـت توان رزمی نیـرو شد، چرا که اثبات شـده روحیه، سـه چهارم قـوای هر سـازمانی را تشـکیل مـی‌دهد.
هـدف دوم: اجابـت بـه ایـن حدیـث « همانـا هرکسـی کـه شـب را بـه صبـح آورد و در حـل مشـکلات مسـلمانان اهتمـام نـورزد مسـلمان نیسـت» کـه در توصیـف رهاورد آن همیـن بـس کـه امـروز هـزاران نفـر از فرزنـدان خانـواده‌‌هـای محتـرم نیروهـا توانسـته‌اند تا حـدود زیادی از مشـکلات تهیـه جهیزیه و نیازمندی‌هـای کالاهـای اساسـی خـود را بـه سـهل‌تریـن روش برطـرف نماینـد.

برای ما پیغام بگذارید