فروشگاه بزرگ مهرآباد

شما میتوانید جهت اطلاع از آخرین اخبار و رویداد های شرکت تعاونی شمس با ما درارتباط باشید .

فروشگاه بزرگ مهرآباد
فروشگاه بزرگ مهرآباد

  مسـاحت فروشـگاه مهرآباد 700 متر مربـع است که مرحله اول بازسازی در سـال 1380و مرحله دوم بازسازی در سال 1391 انجام و تجهیز شـد. یکي از زیباترین فروشـگاه‌هایي که برای شـرکت در نظر گرفته شـده این فروشـگاه است؛

چرا که کمال حُسـن سـلیقه در آن اعمال شـده است. همچنین این فروشگاه از نظر قفسـه، ویترین، تجهیزات برودتي تجهیز شـده و سـبد کالاي کاملـي بـه طریـق فـروش بـاز نیازمندي‌هـاي اعضـا وخانـواده محتـرم آنهـا را عرضه مي‌کند.
فروشگاه بزرگ تعاونی شمس پایگاه هوایی شهید لشکری مهرآباد در متراژ 900 متر مربع در تاریخ 1401/4/26بازسازی و به‌مناسبت عید غدیر به‌وسیله امیر سرتیپ خلبان ستاد حمید واحدی فرمانده محترم نیروی هوایی، هیئت مدیره

و مدیر عامل شرکت تعاونی شمس سرهنگ مرتضی صالحیان افتتاح شد و مورد بهره برداری ساکنان قرار گرفت.

 

 

افتتاحیه مهرآباد