فروشگاه بزرگ شمس پایگاه وحدتی دزفول

شما میتوانید جهت اطلاع از آخرین اخبار و رویداد های شرکت تعاونی شمس با ما درارتباط باشید .

فروشگاه بزرگ شمس پایگاه وحدتی دزفول
فروشگاه بزرگ شمس پایگاه وحدتی دزفول

مسـاحت ایـن فروشـگاه 600 مترمربـع است کـه در 21 دی ماه سال 1383به‌مناسـبت دهـه مبارکـه فجر با حضـور مدیرکل تعاونـي‌هـاي مصـرف و اعتبـار وزارت تعاون و هیئـت همـراه و مدیـر کل تعـاون اسـتان خوزسـتان و هیئـت مدیـره و مدیـر عامـل شـرکت تعاونـي شـمس توسـط سرتیپ خلبان زعیم فرمانـده وقـت پایـگاه چهـارم شـکاري وحدتی افتتـاح شـد.
ایـن فروشـگاه کـه بـا حمایـت فرمانـده وقت پایـگاه چـه از نظر نماي بیروني و داخلـي بـه‌شـکل زیبایی بازسـازي و بـه کلیـه تسـهیلات فروشـگاهي مجهز شد و لـوازم خانگـي، مبلمان و سـبد کالاي کاملـي از نظـر پروتئینـي، خوراکـي، مرغ و گوشـت، به شـکل فـروش باز در این فروشـگاه عرضـه مي‌شـود. مرحـوم زنـده یـاد امیـر
سرتیپ دوم زعیم با عشـق و علاقـه وافری در بازسـازی و نوسـازی فروشـگاه مسـاعدت همـه جانبـه‌ انجـام دادنـد کـه تـلاش آن مرحـوم شایسـته قدردانـی و یادگارمانـدگار آن عزیـز بزرگـوار است
فروشگاه زنجیره‌ای تعاونی خانگی سوپری پایگاه شکاری وحدتی دزفول در تاریخ 1400/9/21بازسازی و به‌وســیله
فرمانده پایگاه امیر سرتیپ 2 خلبان ولدی و مدیر عامل شرکت تعاونی شمس سرهنگ مرتضی صالحیان افتــتاح شد و مورد بهـــره برداری ساکنین قرار گرفت.

در جهت خدمت رسانی به کارکنان و خانواده‌های محترم پایگاه وحدتی دزفول، با همکاری و مساعدت فرماندهی محترم پایگاه و همچنین مدیر عامل و قائم مقام شرکت تعاونی شمس و زحمات رئیس و همکاران فروشگاه شمس پایگاه، با افزودن 400 متر به مساحت این فروشگاه، امکان و ارتباط با فروشگاه سوپری افزایش یافت. از جهت زیبا سازی هم با ایجاد روشنایی، آسفالت کاری محوطه و توسعه فضای سبز و ایجاد غرفه‌های جدید ظروف آشپزخانه و یکبار مصرف، ابزار و یراق و  پوشاک در تاریخ 1402/7/11به مناسبت ولادت پیامبر اکرم(ص) توسط فرماندهی پایگاه امیر سرتیپ 2 خلبان ولدی و فرماندهی پدافند پایگاه و قائم مقام شرکت، مجموعه جدید فروشگاهی افتتاح شد و مورد بهره برداری قرار گرفت.