دریافت گواهینامه ISO

شما میتوانید جهت اطلاع از آخرین اخبار و رویداد های شرکت تعاونی شمس با ما درارتباط باشید .

دریافت گواهینامه ISO
دریافت گواهینامه ISO

بامساعدت وزارت تعاون و عقد قرارداد با شرکت کاووش از مورخه مردادماه سال 1389خدمات آموزشی و مشاوره ای لازم برای استقرار پروژه ISO9001-2008 در شرکت انجام گردید و در مورخه 1389/12/8 توسط تیم ممیزی شرکت MOODYINTERNATIONAL CERTIFICATION از شرکت ممیزی به عمل آمد و با توجه به نتایج حاصله، شواهد دال بر طرح ریزی و اجرای سیستم مدیریت کیفیتبراساس استاندارد ISO 9001-2008 تیم ممیزی این شرکت را واجد شرایط دریافت گواهینامه ایزوی فوق تشخیص داد و گواهینامه اهدا گردید.

برای ما پیغام بگذارید